08 abril 2013

Axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero

DOG num.66, venres 5 de abril de 2013

Requisitos de las solicitantes

- ser muller, maior de idade ou emancipada, vitíma de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica.

- ter cesado a convivencia co agresor no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.

- estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia.

- carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor e/ ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

- Non ter recibido esta axuda ou a axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero con anterioridade.

Axudas periódicas as mulleres que sofren violencia de xénero

Orde do 2 abril de 2013 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas)Orde do 2 de abril de 2013 pola que se regulan as bases de concesión de axudas

Fin do prazo: 31 de outubro de 2013

0 comentarios: