29 mayo 2013

Período cobro recibos

No período comprendido do 3 de xuño ó 2 de xullo de 2013, estarán o cobro os recibos que de seguido se indican:

- Subministración de auga, sumidoiros e canon de saneamento, do 3º trimestre de 2012.

- Recollida de lixo 1º semestre de 2013 (altas novas).

As persoas que non teñan domiciliados os recibos, seranlle remitidos por correo ó seu domicilio. No caso de non recibilos, deberán acudir ás oficinas municipais en horario de oficina, a fin de obtelos para logo acudir á entidade bancaria para proceder ó seu abono.

Bando

0 comentarios: