02 febrero 2013

Autorizacións para os Servizos de Temporada de Praia

A tramitación das Autorizacións para os servizos de temporada de praia, realizarase polo Concello, debendo os interesados presenta-las súas solicitudes nas oficinas municipais ata o mércores 20 de febreiro de 2013.

Documentación necesaria:

- Solicitude

- Copia DNI solicitante

- Plano en planta no que se reflicta a superficie a ocupar, tanto en superficies pechadas coma terrazas, mesas e cadeiras no exterior, e a situación respecto o deslinde do DPMT e demais instalacións.

- Fotografía da instalación

- Xustificación do pago do canón do ano anterior no caso de ter a autorización preceptiva

- Fianza depositada na Caixa Xeral de Depósitos da Delegación de Facenda, a nome do Xefe da Demarcación de Costas, por un importe de 21 euros/m2 ocupado, así como impreso de designación de conta bancaria para devolución da mesma.

0 comentarios: