20 febrero 2013

Versatilidade de espacios na Casa da Cultura de Baroña

As últimas actuacións do goberno municipal de Porto do Son na Casa da Cutura de Baroña van encamiñadas a lograr a versatilidade de espacios.

A parroquia de Baroña conta cunha casa de cultura que dispón dunha sala de usos múltiples que engloba distintos usos. O que se pretende ca nova intervención é dotar o espacio duns paneis móbiles que podan en determinadas ocasións disgregar o espacio en dúas áreas independentes, de modo que se podan usar o mesmo tempo sen interferir unha actividade ca outra.

O paneis cos que se logra está independencia están feitos con madeira e contan cunhas guías na parte superior que facilitan o seu desplazamento.

A disposición dos paneis é tal que posibilita que se podan usar a modo de telón.

Con esta intervención, lógrase ademáis responder as demandas do CEIP desta mesma parroquia, que debido o gran número de nenos nas súas aulas precisaban dun espacio extra para desenvolver as súas clases.

0 comentarios: