26 marzo 2013

Programa de respiro familiar


Programa de respiro familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia

Persoas beneficiarias:

- Maiores de 16 anos con recoñecemento de discapacidade ou dependencia (grao II ou III) e aqueloutras que, non podendo acreditar os requisitos anteriores, requiran da atención dun coidador.

- Ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Non estar afectado por enfermidade en estado agudo nin se atopen en fase terminal.

- Non padecer enfermidade infecto- contaxiosa activa, trastornos mentais ou condutuais graves e non compensados que poidan alterar a convivencia.

Duración das estadías:

1) Modalidade de estadías quincenais.

2) Modalidade de estadías de fin de semana

Prazo de presentación das solicitudes: Todo o ano 2013, solicitando cun mes de antelación a data para que se solicita a quenda.

Para obter máis información ou tramitalas solicitudes, poden dirixirse ó departamento de Servicios Sociais do Concello.

Bando Programa Respiro familiar.pdf

0 comentarios: